Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista taloudellisista velvoitteistaan. Se tarkoittaa siis yrityksen rahojen ja saatavien suhdetta sen velkoihin. Maksuvalmius on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, sillä se kertoo yleensä ensimmäisenä yrityksen tilasta ja mahdollisista ongelmista.

Maksuvalmiuden arviointi

Maksuvalmiutta arvioidessa käytetään yleensä kahta tunnuslukua: quick ratio ja current ratio. Quick ratio mittaa maksuvalmiutta lyhyemmällä aikavälillä kuin current ratio, sillä jälkimmäisessä on huomioitu myös yrityksen vaihto-omaisuus nopeasti rahaksi muutettaviin eriin.

Quick ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)

Current ratio = (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma)

Quick ration hyväksi arvoksi on määritelty 1, jolloin yritys pystyy kattamaan rahoitusomaisuudellaan täysin lyhytaikaiset velkansa. Current ratiolle vastaava hyvä arvo on puolestaan 2.

Maksuvalmius vaatii aina tulkitsemista

Maksuvalmiuden tunnuslukuja tarkasteltaessa täytyy huomioida myös yrityksen toiminnan luonne, pääomarakenne ja lukujen kehitys ajan kuluessa. Esimerkiksi kaupan alalla, jossa varastot sitovat paljon pääomaa, on vaikeampi saavuttaa viitearvojen mukaisia tunnuslukuja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yrityksellä menisi välttämättä huonosti. Luvun kehitys pidemmällä aikavälillä kertoo paljon enemmän, kuin yhden hetken perusteella laskettu tulos.

Miten maksuvalmiutta voi parantaa?

Tärkein keino maksuvalmiuden parantamiseen on huolehtia laskutuksen ajantasaisuudesta. Huolehdi, että myyntilaskut lähetetään heti, kun se on sopimuksellisesti mahdollista. Muista myös periä aktiivisesti saatavia.

Maksuvalmiutta voi parantaa myös asiakkaiden maksuehtoja lyhentämällä ja ostojen maksuehtoja pidentämällä. Käytännössä maksuehtojen neuvottelu pienille yrityksille on usein hankalaa heikon neuvotteluvoiman vuoksi.

Maksuvalmiutta voi tasapainottaa myös myymällä laskusaatavia, jolloin rahat saa nopeammin itselleen. Myös varaston pitäminen pienenä auttaa parantamaan maksuvalmiutta.

Mikäli yrityksen maksuvalmius on erityisen hyvä, kannattaa ylimääräisille kassavaroille etsiä tuottavampia kohteita esimerkiksi sijoittamalla niitä.