Verotarkastus on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Siitä säädetään verotusmenettelylaissa (VML), oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaissa (OVML) sekä kyseisten lakien perusteella annetuissa asetuksissa. Verotarkastus on perusteellisin yksittäistä asiakasta koskeva verovalvonnan muoto.*

Verotarkastuksella Verohallinto tarkistaa, noudattaako kohteena oleva organisaatio verolainsäädäntöä. Liiketoiminnan ja kirjanpidon on vastattava toisiaan ja Verohallinnolle annettujen tietojen on vastattava kirjanpitoa. Tarkastus voi koskea kaikkea verotusta tai vain yhtä osaa, kuten arvonlisäveroa.

Verotarkastuksen tavoitteena on myös seurata verolakien toimivuutta, tehdä tarvittaessa muutoksia lainsäädäntöön ja ohjata asiakkaita hoitamaan veroasiansa mahdollisimman hyvin. Verotarkastuksen suorittaa Verohallinnon virkamies, verotarkastaja.

Suomessa verotarkastuksia tehdään vuosittain useaan tuhanteen organisaatioon. Tarkastuskohteet valitaan veroriskien hallinnan perusteella. Verohallinto ei paljasta tarkkoja kriteereitä siihen, miten verotarkastuksen kohteeksi tulevat yritykset valitaan. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että ristiriitaisuudet veroilmoituksissa ja esim. suuret arvonlisäveron palautukset saattavat herättää mielenkiinnon.

Miten verotarkastus tehdään?

Verotarkastus alkaa viranomaisen huolellisella valmistelutyöllä. Verotarkastajat perehtyvät yrityksen toimialaan ja toimintaympäristöön, käyvät läpi verottajalle annettuja tietoja ja tutustuvat verohallinnon yritykselle antamiin päätöksiin.

Tämän jälkeen sovitaan aika alkukeskustelulle ja varsinaiselle tarkastukselle. Alkukeskustelussa yrittäjä mm. esittelee liiketoimintansa ja selvittää kuinka ja kenen toimesta talousasiat on hoidettu. Seuraavaksi on vuorossa aineiston tarkastus, joka suoritetaan joko yrityksen omissa tiloissa, tilitoimistossa tai Verohallinnon tiloissa. Mahdollisiin epäselviin asioihin pyritään löytämään vastaukset jo tarkastuksen aikana keskustelemalla tai jälkikäteen kirjallisilla selvityspyynnöillä. Tarkastuksen jälkeen yritys saa palautetta ja ohjausta verottajalta.

Verotarkastus päättyy tarkastuskertomukseen, josta käy ilmi yleiset havainnot tarkastuksesta ja mahdolliset verotustoimenpiteet. Yrittäjä voi halutessaan antaa tähän vastineen. Vastineen laatimiseen kannattaa paneutua huolella ja käyttää apuna verotuksen asiantuntijaa. Verontarkastuksen lopputulemana veroja voi tulla maksettavaksi tai niitä voidaan oikaista yrityksen hyväksi.

Miten selviän verotarkastuksesta?

Verotarkastus sujuu ongelmitta, jos yrityksen talousasiat on hoidettu lakisääteisesti oikein ja ajallaan. Avainasemassa ovat ammattitaitoinen kirjanpitäjä, veroasiantuntijan käyttö sekä sähköinen taloushallinto. Käyttämällä luotettavan tilitoimiston palveluita verotarkastus sujuu pelättyä helpommin. Jos sinulta itseltäsi on jäänyt jokin asia huomioimatta, osaa yhteyshenkilösi tilitoimistossa siitä huomauttaa ja asiat saadaan kuntoon jo verovuoden kuluessa, eikä vasta jälkikäteen tehtävän tarkastuksen tuloksena.

Jos haluat lukea verotarkastuksesta lisää, suosittelemme kääntymään Verohallinnon sivujen puoleen. Myös Vihaisen talouspäällikön asiantuntijat auttavat mielellään!

*Lähteenä tekstissä käytetty Verohallinnon ohjeita